UTVIKLING AV IA, NAV OG LØNNET ARBEID I 2017

Når borgerlige skal forsøke å reformere velferdsstaten og samtidig i praksis ignorere tre-partssamarbeidet, kan det bli merkverdige resultater.

Siste pågående øvelse i dette farvannet var i 2016, gjennom førsøk på uføre- og Nav-reform.

Spesielt i forhold til deltidspensjonister, ble forestillingen en stygg parodi på "Thomas og Harald gjør noe de ikke kan", når den ble fremført direkte falskt.

Sommeren 2016 burde åpenbart noen norske borgerlige politikere av samme kaliber, på feilslått svanskehandel i grensetraktene mot Dalsland, kunne finne noe oppmuntrende.

Det gamle industristedet Bengtsfors hadde i mangfoldige år hatt eget arbeids- kontor.

Det kunne vel gledet "Strenge-Anniken" at Moderatarne hadde jobbet godt for å stenge Arbetsformedlingen i årevis.

Nå var de stengt i Bengtfors og henvist folk til Åmål av alle mer eller mindre kjente steder.

Destruktive forvaltningsritualer følger et noenlunde fast internasjonalt mønster.

Først trekker man arbeidsformidlere bort fra publikumsmottaket og erstatter dem delvis med nett og telefonbaserte kundesenter.

Det kommer telefoner på veggene og noen skranglete pc-er med bare periodevis fungerende skrivere til segmenterte applikasjoner.

Dette kalles selvbetjening og når folk ikke orker mer, stenges hele butikken grunnet manglende besøk.

Tragedien med Svenske-modellen vil være at den fratar ca 1/3 av publikum faktisk mulighet for posisjonere seg til yrkesmessige løsninger med lønn.

Det vil merkes i store områder der bare Sosialetaten kan blir tilbake for mini- malt livsopphold.

Det blir stadig mindre sikkert at lite dekkende omreisende tilbud egentlig er et gode for alle.

Se demo-film her.


Arbeid og pensjon har vært et tema for mange etter pensjons- reformen med bl.a. levealders- justering av opparbeidede rettigheter.

De store og tunge data systemet Infotrygd går mot utfasing. Totalsystemet er faset ut som sam- handlende system mot publikum.

Hordaland Fylkesforening hadde fått Jan Davidsen, tidligere leder av Fagforbundet og nåværende leder av Pensjonistforbundet, til innleder på møte 12.januar 2017.
Han minnet om at Pensjonist- forbundet var blitt en stor organisasjon med 820 lokale lag og 220 000 medlemmer.

Flere enn før kan ende som minstepensjonister grunnet senere års underregulering av pensjoner.

Det er viktig å holde seg orientert og delta i lokal organisasjons- aktivitet.

Jan Davidsen har en solid kontakt- flate både mot det sentrale faglig politiske miljøet og styrings- systemet i Bergen.

Her trengs det stabil innsats over lengre tid bl.a. for eldres levekår.


-grunnlag for en samlet IA-NAV-debatt mot 2018 ?

-det har til nå vært en rørende enighet om en prisverdig IA-avtale mellom partene i arbeids- livet.

Treparts-idyllen synes nå på vei mot historien, da arbeidsgiversiden nå posisjonerer seg mot rutiner og kontroll som må til for at avtalen faktisk skal følges opp på arbeidsplassene.

Både Nav og Arbeidstilsynet har fundamentert rådgivning og tilsynsvirksomhet på at virksom- hetene følger bestemmelsene i avtaleverk og diskrimineringslovgivning.

Det synes ikke som at det har vært overflod av tilsyn, pålegg og bøter innen dette lovområdet, som i 10-år har vært gjenstad for offentlig- rettslig regulering.

Vi åpner høsten 2013 for en samlet debatt om utviklingen av lov- og avtaleverk.

Nav har i rimelig stillhet flyttet kompetanse og tjenester bort fra NAV-kontor og over til enheter som ikke engang undertegner vedtak med saksbehandler.

Store moderniseringsprogram, som sist havarerte i Trygdeetaten under dekknavnet Tress-90 , har medio 2013 hatt tiltakende problemer i NAV på aksen: For lite, For dyrt, For seint.

Det ville være et informasjonssystem-mirakel om en ny løsning kan utvides til å fange opp manglende tilrettelegging på bedrifts- og virksomhetsnivå innen 2018.

Arbeidstilsynet har også trukket tilbake veiledning 541, "Tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne"


-hva skjer i NAV-2009 - gikk tre etater mot mot høyere mål ?

- hva har egentlig skjedd mot 2009

Alagsposten har mottatt henvendelse fra et våre medlemmer i Årstad Arbeidersamfunn som var bekymret fordi et familiemedlem hadde fått en uforstålig melding fra NAV.

Vedkommende har et funksjonshemmet barn og hadde fått tilbakemelding om at saken skulle avgjøres på en forvaltningsenhet med svært lang ventetid.

En sak som tidligere ble behandlet lokalt virket nå som å være plassert utenfor mennesklig påvirkning.

Det har vært mengder med mer eller mindre anonyme oppslag om tilstanden i NAV. Skrekkhistorier om mottak og ventetid florerer nå på ulike mediablogger.

Redaktøren hadde behov for en virkelig ekspert-kommentar til NAVs utvikling, fra vakker drøm til ustyrlig mareritt til skade for seg selv og andre.

Tilbake i 2007 advarte Hans Vibe Selmer mot et byråkrati uten sidestykke i behandling av NAV-saker. (Dagsavisen 22/11-07)

Hans skal man lytte til. Bakgrunn som sjømann og jern og metallarbeider, Manchesterskolen og arbeid i student miljø på Blindern. Jobb som tillitsmann og i Arbeidsdirektoratet.

En demokratisk sosialist med grunnfestet solidaritet med småkårsfolk og bl.a. medlemskap i NTL.

-har du følelsen av at noen hørte på advarselene dine når det gjelder fragmentering av tjenestene.

Jeg har fått mange henvendelser fra NAV-folk som har vært enig, men som ikke vil stå frem med navn. Kombinasjonen av at folk er redd for å snakke åpent ut om problemer og en sterk økning i ledigheten, gjør situasjonen i dag så mye verre. Det er naivt å satse på nettbaserte selv- betjeningsløsninger ovenfor mange av NAVs brukergrupper. Om 40 år kan dette være mulig, men i dag må man si fra om at man har for lite folk til å løse oppgavene på anstendig måte ovenfor brukerne.


-hva må gjøres i 2009 for å hindre at viktige velferds-tjenester ikke skal bli offentlige konkursbo, hva kan brukerne gjøre og hva kan fagorganisasjonen gjøre ?

Jeg har ikke noen tro på spontanorganisering av arbeidsledige eller trygdemottakere. Mange som mister inntekten føler seg lammet av kortsiktige økonomiske problemer og gjeldsfrykt.

Nå må ledende tillitsvalgte som Turid Lilleheie og andre som kjenner den faktiske situasjonen ta ansvar. Det må holdes holdes offentlig fokus på at tusenvis av mennesker kommer klemme fordi saksbehandling og utbetalingsfrister brytes.

De faktiske forholdene i forholdene i NAV må på bordet på tillitsmannskonferanser i alle forbund gjennom 2009.