Dok. 1 20. april 2004 kl. 1500

 

 

 

 

 

 

 

LO I NAVO HELSE

 

 

 

 

HOVEDTARIFFREVISJONEN

 

2004

 

 


 

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

 

Hovedtariffrevisjonen pr. 1. mai 2004 i Overenskomstområde 10, NAVO/helse.

 

 

1. Innledning

LO-forbundene i NAVO/helse legger med dette fram sine krav til hovedprinsipper for tariffoppgjøret pr 1. mai 2004. Nærmere konkretisering og presisering vil bli gjort senere i forhandlingene. Kravene er i samsvar med de hovedlinjer for oppgjøret som ble vedtatt i LO's representantskap 24.februar 2004, jf vedlegg 1.

 

2. Hovedprioriteringer

Utgangspunktet for kravet er at medlemmene skal sikres en rettmessig andel av verdiskapningen i form av økt reallønn, sosiale forbedringer og en riktig fordelingsprofil. Sammenliknet med lønnsutviklingen i andre sektorer og dagens lønnsnivå, er nivået i helseforetakene fortsatt for lavt. Det kreves at medlemmene skal opp på et anstendig lønnsnivå, slik at det er mulig å leve av det de tjener som arbeidstakere i helsesektoren. Lønnsveksten må tas ut som sentrale tillegg for å sikre en rettferdig fordeling.

I et slikt perspektiv vil forbundene også sikre at kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. I tillegg må lønnen gjenspeile den kompetanse og utdanning den enkelte arbeidstaker har. Det kreves innført tiltak for å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

 

 

 

En stor andel av de ansatte er lavlønte. Dette er samtidig et likelønnsproblem. Forbundene krever en profil på oppgjøret som gir disse gruppene et lønnsløft.

 

 

Kompensasjon for utdanning og kompetanse, både formal- og realkompetanse, er viktige krav for ansatte i helseforetakene. I tillegg har mange yrkesgrupper et spesielt belastende arbeid som det må ses på under forhandlingene. For å sikre høy kvalitet på tjenestene og ivareta nødvendig kompetanse, må det legges til rette for at det faglige nivået i sektoren opprettholdes og videreutvikles. Veiledning og faglig utvikling er nødvendige faktorer i den sammenheng.

 

LO-forbundene mener det fortsatt er både kort- og langtidsutdannede grupper som ikke har fått god nok uttelling for sin utdannelse. Det er også store forskjeller på hvordan utdanning verdsettes lønnsmessig innenfor sammenlignbare utdanningsgrupper i privat og offentlig sektor. Vi krever at årets lønnsoppgjør må åpne for å minske forskjellene mellom disse gruppene. Lønnssystemets mulighet for lønnsmessig uttelling må forsterkes.

 

 

LO-forbundene viser til at en uakseptabel stor del av arbeidstakerne i helseforetakene arbeider i små stillingsstørrelser. Dette har store konsekvenser for den enkelte, og er for mange en høyst ufrivillig situasjon. Erfaringsvis får mange deltidsansatte som ønsker å øke sin stilling, ikke gjennomslag for dette. LO-forbundene krever at alle som ønsker det, skal ha rett til å arbeide i full stilling.

Vi vil komme tilbake med konkretiserte krav i relasjon til deltidsproblematikken.

 

3. Arbeidslivslovutvalgets innstilling

LO-forbundene i NAVO/helse viser til Arbeidslivslovutvalgets innstilling. Forbundene vil ved dette hovedtariffoppgjøret sterkt understreke at dagens lov- og avtalebestemmelser ikke skal endres, bl.a. bestemmelsen om normalarbeidsdagen, skille mellom hverdager og søn- og helligdager.

 

LO-forbundene legger derfor inn følgende forbehold:

Der det i tariffavtalen vises til bestemmelser i arbeidsmiljøloven, skal disse fortsatt anses å vise til någjeldende tekst i arbeidsmiljøloven, selv om lovens bestemmelser skulle bli opphevet eller endret i tariffperioden.

 

4. Frikjøpte tillitsvalgte.

Dersom partene ikke blir enige om nye avtaler om frikjøpt tid for tillitsvalgte, skal de ordningene som gjaldt før ny hovedavtale ble inngått 1.nov.2003,videreføres til 30.april 2006.

 

5. Sosiale bestemmelser

Det vil bli fremmet krav til endringer av sosiale bestemmelser.

 

6. Pensjon

(Endringer i kursiv, fet skrift i overenskomstens pkt. II 9)

 

”I dag er de ansatte i helseforetakene omfattet av pensjonsordninger i henholdsvis SPK, KLP, Buskerud Pensjon fylkeskommunale pensjonskasse, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, Oslo pensjonsforsikring A/S og lov om pensjonsordning for apoteketaten. Videre er pensjonsordningene for de ansatte i helseforetakene i dag dels lov- og dels tariffestet.

 

I Ot. prp. nr. 66 (2000-2001) s.41 under punktet om videreføring av pensjonsordninger, er det blant annet uttalt:

”Departementet har forståelse for dette, og vil derfor allerede nå fastslå at det vil bli vedtektsfestet at arbeidstakerne skal få videreført sine pensjonsordninger innen det offentlige bruttosystem”.

Foretakene skal ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte herunder nåværende ”overføringsavtale”. Det er vedtektsfestet at de ansatte skal være omfattet av offentlig tjenestepensjon.

Partene har som felles mål at man innen 01.02.2006 avtaler nærmere innhold og utforming av pensjonsforhold for ansatte i helseforetak, herunder nødvendig harmonisering av dagens tjenestepensjonsordninger og AFP-ordningen. Inntil dette arbeidet er sluttført og partene eventuelt har avtalt annen pensjonsordning, er partene enige om å videreføre eksisterende pensjonsordninger for de ansatte inkludert dagens ordning med hensyn til hva som er pensjonsgivende inntekt. Eksisterende AFP-ordninger videreføres på samme måte.

Partene forutsetter at ingen av pensjonsleverandørene endrer organisasjonsform i tariffperioden.

Arbeidstakere som er nyansatte i foretaket etter 1.januar 2002, meldes inn i tilsvarende pensjonsordning som de øvrige ansatte i den virksomheten det er avtalt de skal tjenestegjøre i, bortsett fra i de tilfeller der leverandøren ikke aksepterer en slik tilmelding. I disse tilfellene vil de ansatte bli tilmeldt en ordning i henhold til forutsetningene i vedtektene.

Pensjonsrettighetene skal i den grad det er mulig være forsikringsmessig dekket.

Utskilte enheter/funksjoner (selskaper, foretak) som pr. 30.april 2004, var bundet av Overenskomsten for NAVO/helse, er ved forhandlinger om ny overenskomst pr. 1. mai 2004 eller senere, forpliktet til å videreføre pensjonsordningen på de vilkår som er nedfelt i  overenskomstens punkt 9 Pensjon.

 

7. Innleie av arbeidstakere.

a) Så tidlig som mulig, og før foretaket inngår avtale om å leie inn arbeidstakere i henhold til gjeldende regler i arbeidsmiljøloven kap. XI B, (se §§ 55 K og 55 L) skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte, jfr. Hovedavtalen §§ 29-32.

 

b) Partene er enige om at ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsvirksomheter (vikar-

byråer) skal tilgjengelige opplysninger/informasjon fremlegges for de tillitsvalgte, slik at de tillitsvalgte ser at innleieforholdet er i tråd med lov- og avtaleverk. Det vises til aml.§55 K, og partenes rolle ved slik innleie.

 

8. Overtid.

Overtid skal innskrenkes til det minst mulige. Overtidsarbeid og merarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning, men søkes fordelt på en slik måte at det ikke blir for stor belastning for den enkelte.

 

Det skal føres lønningslister som viser antall overtidstimer og merarbeidstimer pr. uke og pr. kalenderår for den enkelte arbeidstaker. Lønningslistene skal være tilgjengelig for de tillitsvalgte.

 

Før overtidsarbeid og merarbeid iverksettes, skal arbeidsgiveren, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten med arbeidstakernes tillitsvalgte. I drøftelsene skal årsaker til overtiden og belastningen på arbeidstakerne belyses og eventuelle tiltak vurderes.

 

For overtid utover 200 timer pr. år skal dette avtales skriftlig mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte.

 

9. Overenskomstens øvrige bestemmelser.

( kap. III , IV og V)

Det vil bli fremmet krav til endringer i overenskomstens øvrige bestemmelser.

 

10. VI ANDRE FORHOLD.

1. Reguleringsbestemmelse for annet avtaleår.

 

LO -forbundene vil fremsette krav om reguleringsklausul for 2. avtaleår.

 

Det tas forbehold om nye og /eller endrede krav.