MIDLERTIDIG NETTBERETNING FOR KLUBBEN BREISTEIN 2012

Klubben Breistein på gamle Vestlandsheim området består av medlemmer i Fagforbundet ved Habiliteringstjenesten i Olav Bjordalsvei 29. Både Hordaland Fylkesforening og Fagforbundet Helse-Bergen har medlemmer på arbeids- plassen. Medlemmene fordeler seg på en seksjon i Fagforbundet Helse Bergen og to seksjoner i Hordaland Fylkesforening

Det er regelmessige klubbmøter med enkel bevertning og gjennomgang av aktuelle saker, gjennomsnitt et møte pr måned.(herav 4 au/klubbstyremøter) Møtene kunngjøres halvårsvis på egen nettside med lenke til innkalling før møtet og ved oppslag på arbeidsplassen. Lenke til klubbsidene finnes på:

Her finnes også lenke til møteplan med pdf-kopi av sakslister m.v.

En del medlemmer har også deltatt på medlemsmøter i Fylkes- foreningen på Fylkesbygget, men det har vært få åpne møtetilbud for medlemmer av de seksjonene som deltar i klubben.(kontor-helse)

Det har vært dekning av HFF-møter gjennom klubbens ukeblad på nett, som finnes nedenfor på lenken:

Ved siden av vanlig driftsstøtte fikk vi også prosjektstøtte til dekning av utgifter til markeringsvideoer og backupdisker for langtidslagring av bl.a. videoen "Et godt medlemsmøte i Hordaland Fylkesforening". DVD-videoer ble overlevert medlemmer av styret i Fylkesforeningen som avtalt.

Gjennom abergen-samarbeidet om nettsider og videoproduksjon behandler vi grunnlagsmateriale for fellessidene og historisk materiale til nettstedet:

Gjennom fellesmøter med tillitsvalgte fra Fagforbundet i andre foreninger som også har medlemmer i Helse-foretaket, prøver vi å få dialog om bl.a. betydningen av helsereformen som påvirker arbeidsdelingen mellom kommunene og helseforetakene og gjennom dette våre døgnbaserte og ambulante tjenester.

I 2012 var lederen av Fagforbundet Helse-Bergens seksjon for helse/sosial en nyttig partner i diskusjon om sosial- politiske forhold.

Vi ser ham her til venstre på bildet, der han vinker.

Andre i denne strukturen synes å ha et mer perifert forhold til innsatsen som ytes ovenfor svakere grupper fra et lite arbeidsområde på Breistein.

Medlemsutviklingen for lærlinger/helsefagarbeidere og hjelpepleiere i foretaket er ikke oppløftene.

Klubben er også representert på regelmessige møter for tillitsvalgte i Helse-Bergen og i kontaktutvalget for fagforeninger i helseforetaket.

Disse møtene holdes ved det gamle sykehusområdet på Haukeland og de fleste aktuelle sakene fra klubben har vært tatt opp her, men det er ikke alle Fagforeninger som møter.

Det er problemer med konkret behandling av saker på utv-nivå i forhold til klinikktillitsvalgte.

Det har vært liten møteaktivitet fra Fagforbundet omkring klinikkstrukturen som Habiliteringstjenesten er en del av.

Medlemstallet i Fagforbundet Helse Bergen på Nordås synes fortsatt å reduseres og tillitsvalgtstrukturen forvitres.

Opplysninger om konkret medlemsutvikling er ikke tilgjengelig for utv-medlemmer fra flere foreninger.

Det kan ikke sies å ha vært utvidet medvirkning i 2012 for de lokale tillitsvalgte hverken på i/a-siden eller på arbeid med organisering av heltidsstillinger.

Fagforbundet har fortsatt medlemmer som har søkt om stillingsutvidelse uten at dette har blitt besvart eller tatt inn i drøftinger med lokale tillitsvalgte.

Samtidig har vi en aldrene medlemsmasse med årelang belastning fra turnusarbeid, noe som skulle tilsi en formidabel innsats for å bremse tidlig fratredelse.

Imidlertid synes disponeringen av kompetansemidler snarere til å forsterke denne tendensen gjennom eksempelvis prioritering av akademiserte yrker framfor innpassing av nye fagskoletilbud for fagarbeidergruppen/hjelpepleiere.

Våre lokale medlemmers fordeling mellom seksjoner har ikke akkurat gitt drahjelp til en bedring av situasjonen.

Til nå har Fagforbundet kommet akseptabelt ut av sentrale tariffoppgjør, men det har vært press på utvikling av ulike former for lokaloppgjør som har gitt uttelling på formalkompetanse.

Realkompetanse har i mindre grad vært premiert gjennom lokaloppgjør innen helseforetakene, og manglende informasjon om samlet oppgjør må sies å ha medvirket til at oppslutning om uravstemninger har vært synkende.

Avslutning av oppgjørene inn mot ferietiden har heller ikke bedret informasjonsflyten til medlemmene.

På seksjonsnivå har det tidligere vært tatt opp behov for lønnsstatistikk på gjennomgående stillinger for å sammenligne utviklingen innen de ulike tariffområdene.

Dette arbeidet synes forsiktig sagt ikke videreført.

Mange medlemmer i deltidsstillinger kan få ubehagelige overraskelser på pensjonsstørrelse når tjenestepensjonen har blitt kvernet gjennom levealdersjustering m.v.

Dette kan bety at Fylkesdelene av Fagforbundet bør bygge ut sin rådgivningskompetanse på pensjon og mulighet til å kontrollregne pensjonsberegninger på samordnede ytelser.

Konkrete saker har vist at det eksempelvis er varierende kompetanse i Navs førstelinje på samordning av tjenestepensjon mot Folketrygden.

Når det heller ikke spesiel tyngde bak tilrettelegging av ia/seniortiltak er det grunn til å vente økende fratredelse i gruppen 60+ i årene fremover.

Klubben på Breistein har i 2012 beveget seg fra månedlige møter til omlag kvartalsvise og fra kjøpekake til hjemmebakt ved markeringer og fratredelse.

Tidligere har vi fått melding om at alle medlemsutgifter måtte dekkes innenfor driftstilskuddet herunder kurs og møte utgifter der Foreningen egentlig også skulle være representert.

Vi skulle imidlertid få dekket eksempelvis ekstrautgifter til kake på foreningsaktiviteter som Fagforbunds, verve og yrkesmarkeringsdager.

Klubben har derfor ikke utbetalt dekning av transport og parkeringsutgifter til div. møter for organisasjonsledd i Helse- Bergen.

Dette vil fremgå av regnskapsbalansen ved årsavslutning.

På siste medlemsmøte før jul ble det oppsummert at det etter fratredelser var vanskelig å finne kandidater til formelle verv etter hovedavtalen.

Det ble gitt fullmakt til videre arbeid med sikte på videreføring av saker under arbeid og avsluttende møter etter den møteplan som finnes på nettsidene.

Driftsregnskap sluttføres medio januar 2013.

Klubbstyre vil arbeide videre for i finne kontakt-personer til de respektive foreninger og seksjoner.

Det søkes pt. ikke om driftsstøtte til klubb i 2013 grunnet redusert antall yrkesaktive medlemmer.

Historisk presentasjon vil bli videreført gjennom sist valgte representanter til abergen/Vestlandsheimen-museum.net

De respektive foreninger må gjennomgå samarbeidsrutiner og fordeling av medlemmer/arbeidsoppgaver.