MELDING OM VIRKSOMHETEN I 2005 - KLUBBEN, BREISTEIN, HFF AVD.693.

Klubben på Breistein, som består av medlemmer i Hordaland Fylkesforening som er tilsatt i Helse-Bergen, Habiliterings- tjenesten, har månedlige møter. Det varieres mellom lunsjmøter og møter på ettermiddagen, slik at de som går vakter kan delta.

På bilde til venstre ser vi avdøde nestleder i klubben, Bodil Nesse, som gikk bort 26.september 2005.

Det har i perioden vært foretatt supplerings- valg til klubbstyret m.v.(vedlegg regnskap)

klubbmøtene gjennomgåes informasjon fra ulike organisasjonsledd i Fagforbundet og Helse-Bergen, som nå har ansvar for denne delen av spesialisthelsetjenesten.

Til høyre ser vi Knut Inge Olsen som i en periode hadde ansvaret for kontakt med Breistein fra foreningssystemet i Helse-Bergen. Knut Inge var en velkommen gjest på klubbmøte.

Møteplanen for 2005 finnes på klubbsidene på nettet med adresse: http://www.abergen.no/fagforb/#klubb

Med økonomi/budsjett-problemer og økende arbeids-miljø problematikk er det et voksene antall saker som vanskelig lar seg løse gjennom forhandlinger og drøftinger.

Klubben har også i samarbeid med abergen-internett fått etablert domenet

http://www.vestlandsheimen-museum.net

Her er intervju med folk som tidligere jobbet på sentralinstitusjonen. Dette er vist på korte videoinnslag og bilder fra området.

Denne siden vil bli utvidet og oppdatert på nettet, sammen med møteplan for klubben i 2006. Foreløpig ble man på siste møte enig om å videreføre møtehyppigheten for 2.halvår.

Vi kan kontaktes på mobil 9007 8261.


FORELØPIG MELDING OM VIRKSOMHETEN I 2006 - KLUBBEN, BREISTEIN, HFF AVD.693.

Vi ser her en minneplakett over arbeidsmiljø på del av den nye strukturen som Habiliteringstjenesten nå tilhører.

Fagforbundet har tidligere tatt opp IA og arbeids- miljøforhold og foreningen skrev brev angående organisering av vernetjenesten på slutten av 2005 som ble fulgt opp videre i 2006. Deler av problemstillingen ble lovet behandlet sentralt i helse-Bergen men vi har til nå ikke fått svar.

Deler av klinikk problemene går tilbake til 2003 da Fagforbundet ikke hadde klinikktillitsvalgte tilstede på møte som behandlet ny struktur.

Forholdet til hovedavtalen i den nye strukturen ble aktualisert gjennom omlegging av personalmøter og informasjonsrutiner uten at dette var drøftet med de tillitsvalgte.

På samme måte skjedde det forflytning av fagforbundsmedlemmer og endring av arbeidsoppgaver uten at dette var drøftet med våre tillitsvalgte. Saken ble tatt opp i brev av mars 2006 og behandlet på medlemsmøte. Brevet er fortsatt ikke besvart.

På bakgrunn av tidligere erfaringer med praktisering av avtaleverket ble det utformet en skisse til særavtale som også omhandlet arbeids- miljømessige forhold.

Lønnsoppgjørene har også fått annen profil i de nye helseforetakene. Personlige lokale lønnspåslag er lite kjent utenfor en engere krets og statistikk over utviklingen er lite tilgjengelig.

På slutten av året har det blitt mye flytting mellom byggene på Breistein og det er planlagt fremtidig flytting frs Breistein til Nordås.

For medarbeidere på teknisk avdeling har dette også ført til store omstillinger og endring av driftsrutiner, men vi er glad for at kontakten er slik at de fortsatt kan inviteres til markeringer.

Praktisering av lov- og avtaleverk innenfor helseforetakene under omstilling setter også gammelt samhold på prøve.

Arbeidstakerorganisasjonene har store oppgaver på kontaktrutiner, både innen innen utforming av krav og kompetanseutvikling.

Klubben på Breistein har i 2006 prøvd å bidra til dette og gitt støtte til kurs for medlemmer på døgn- avdelingen.

Årsmøtet er planlagt til januar 2007 og det kommer nye sider på vårt nett-museum.