Helse- sosial- og velferds

debatt 2008 - 09 - 10 -11

Her er lenker til synspunkt fra:

Lege Robert H,

Psykolog Egil T,


Lystavlene på Oslo sentralbanestasjon har hatt tabloide oppslag om den tidligere ministerens rolle som aktør i forhold til narkotika.

abergen har mottatt synspunkter på saken fra medlem i Årstad Arbeidersamfunn: Jurgen M.

Han er kort fortalt:

-meget bekymret over utspillet med å dele gratis heroin til sterkt belastete rusmisbrukere, samt at

-enkelte etater i statsapparatet vil selvsagt spare meget på å lempe på regler og oppfatninger

-skal vi ønske en bedre tilværelse for de hard belastetde heroin klientene, må vi bruke penger på et bedre behandlings-og oppfølginsgtilbud, hvor langt større kostnader og tid aksepteres enn vanlig helsepolitikk tilsier,

Les side 1 2 3 4 av rammer for et mulig lovforslag om rusomsorgen

Vi har anmodet Robert H., utdannet sykepleier og lege med erfaring fra psykiatri og akuttmedisin, om foreløpige synspunkter på saken. Han fremhever at:

- forslaget kan hjelpe en liten gruppe

- metadon har vært til hjelp for mange

- en ny legaliseringsløsning kan dog skape flere problemer enn den løser

-legalt metadon er allerede blitt handelsvare som brukes sammen med andre narkotiske stoffer

- faren for at legalt heroin også brukes på uforutsett måte er stor

abergen-redaksjonen vil i tiden framover invitere fagfolk og medlemmer med interesse for saken til å komme med sysnpunkter.

Vi håper på reaksjoner fra psykologer, sosionomer, miljøarbeidere og folk i Nav og barnevernet.

Hva er den riktige kursen i en krisetid når det gjelder å forsvare menneskeverdet for utsatte grupper ?


Psykolog Egil Tonning med lang erfaring fra Institutt for Kognitiv Terapi fremhever at:

Heroinmisbruk slik det praktiseres i dag dreper faktisk mange brukere.

Tradisjonell behandling har vist magre resultater for de tyngste stoffmisbrukerne. Nesten alle rusmiddelsbrukere har psykiske lidelser i tilegg til rusavhengighet.

Tiltakene hvor gratis heroin har vært prøvd i prosjekter har vist seg svært vellykket.

Heroin misbrukere som ellers meget sannsynlig ville vært på dødstatistikken har fått et verdig liv.

Det er selvsagt problemer med slike tiltak, men fordelene vil etter min oppfatning oppveier ulempene.

Tiltakene må følges opp med jobbtilbud, bolig m.m. som en vesentlig del av innholdet i en tiltakskjede.

Vi trenger også lavterskeltilbud for svært mange stoff- misbrukere. Slike lavterskel tilbud bør settes i gang i stor skala.

Samtidig må man bygge ut det tradisjonelle behandlings- apparatet slik at det blir mer effektivt fordi det er mer en nok av oppgaver.

Vi må jobbe på flere nivåer samtidig. Det er ikke enten eller, men både og. --