-London 1.mai 2013


Været i London denne flotte 1.mai dagen, var forsiktig sagt noe bedre enn i Bergen.

Fagforeningsfanene var godt opplyst av en varmende sol på veien gjennom sentrum av London.

Ealing trades union council synes del av en større allianse med fjesbokside som finnes her

En rekke lokalorganisasjoner og fagforeninger hadde sluttet opp om markeringen 1.mai.

Det planlegges også en større folkelig aksjon mot nød og elendighet 22.juni 2013.

Her er lenke til informasjon om dette.

Parolene som gjøres klar i London vitner om at landets borgerskap laster utgiftene for fallerte finans- spekulasjoner over på de fattige og arbeiderklassen.

Paroler og bilder i denne 1.mai markeringen ødela nok etter- middagsteen til de herskende klasser. Se videoklipp fra toget her


Det sentrale London er et område som har et tettere forhold til "de store" i arbeiderbevegelsen.

Norske diktere har også hentet inspirasjon fra området.

Her finnes oppslag om dette.

Engelsk arbeiderbevegelse har i større grad en den norske lagt møter og arrangmenter til skjenkesteder.

En del utenlandske kamerater har også latt seg influere av dette høyre-avviket.

Les hjemmesideoppslaget for denne puben.

Kortformen på navnet til den eksisterende regjerings- koalisjonen er tatt i bruk som propaganda:

The Conservatives and Liberal Democrats = CON-DEMS!

Her er lenke til oppslag fra offentlig debatt.


NOVEMBER 2008 I LONDON

Været er grått. Temperaturen er tre grader over frysepunktet. Det er en raskt utviklende krise i verdensøkonomien. Noen kaller det finanskrise. Det norske kreditttilsynet er ikke så lett å forstå når de skal treffe tiltak mot denne krisen, spesielt på infosiden.

Tilsynet har forsøkt å utarbeide en mer kronologisk kriseoversikt som finnes her

Krisen har nå et omfang som gjør at den vanskelig kan forståes som en isolert bank- og finanskrise.

Nå finner vi overproduksjon. Det er ikke lenger er mulig å få solgt mer på det private marked gjennom økning av dekningsløse lån.

Det er tiden for studier av politisk økonomi. Gamle Karl Marx gir et godt utgangspunkt.

Minibankene i London tørker ut i 2008. I 1848 sa Karl Marx og Friedrich Engels følgende i: "Det kommunistiske manifest

Behovet for en stadig utvidet omsetning for sine produkter jager borgerskapet rundt hele jordkloden. Overalt må det sette seg fast, overalt må det etablere seg, overalt opprette forbindelser.

Gjennom sin utbytting av verdensmarkedet har borgerskapet gitt alle lands produksjon og forbruk en kosmopolitisk form. Til de reaksjonæres store sorg har det revet det nasjonale grunnlaget vekk under beina på industrien. De urgamle nasjonale industriene er blitt tilintetgjort og blir ennå daglig tilintetgjort. De blir fortrengt av nye industrier, som det blir et spørsmål om liv og død for alle siviliserte nasjoner å innføre, av industrier som ikke lenger forarbeider hjemlige råstoffer, men råstoffer som hører til i de fjerneste soner, og hvis produkter ikke bare blir forbrukt i hjemlandet, men likeså i alle verdensdeler. I stedet for de gamle behovene som ble tilfredsstilt av hjemmeproduksjonen, trer nye behov som krever produkter fra de fjerneste land og klimaer for å bli tilfredsstilt."

Man får ikke lenger atomatisk kredittøkning. Økt gjeld kan ikke lenger gi nye penger fra minibankene til folk både i England og Norge

Dette har i 2008 rammet byområder i London med fattigdom og forslumming.

Fattigdommen i Whitechapel var så overveldende at navnet ble et symbol langt utafor Storbritannias grenser på kapitalismens manglende evne til å dekke grunnleggende menneskelige behov, som i Nordahl Griegs antikrigsdikt «Sommer i London» fra 1936:

Whitechapels bleke unger gisper i heten: ”Mor, kommer vi aldri på landet?” ”Vent til du engang blir stor. Da skal du komme på landet, om du er fattig og lav og se på det grønne gresset over en skyttergrav.”

Krig og ødeleggelse har historisk vært en måte til å skape ny etterspørsel. Private firma fikk statsfinansiert destruktiv produksjon for krig. Aksjekurs og profitt steg på nytt fra konkurs og krise. Det finnes imidlertid alternative løsninger på kapitalens krise, bl.a. fra André Gorz:

"Gorz har blant anna ein visjon om eit samfunn med borgarløn. Sentrale tema i dette prosjektet er ideen om frigjering som ei frigjering frå lønsarbeidet, som han meinte er på veg ut som ein følgje av den aukande automatiseringa av produksjonen, og ein tilhøyrande analyse av kapitalismen som ein kriseramma og døyande produksjonsmåte/samfunnsform. I motsetning til mange andre venstreorienterte tenkjarar heldt Gorz såleis fast på forestillinga om at eit postkapitalistisk samfunn ikkje berre er ønskjeleg, men òg mogleg."

Sitat - Wikipedia – det frie oppslagsverket


NORSKE FAGORGANISERTE I LONDON - NORWEGIAN TRADEUNIONISTS IN LONDON - 2003

Den norske arbeider- bevegelsen har i over 50 år gitt prioritet til kampen mot arbeidsledighet.

Det historiske slagordet om "Hele folket i arbeid" er fortsatt et viktig mål for fagbevegelsen på alle nivå.

The norwegian labour movement has in over 50 years given priority to the struggle against unemployment.

The historic slogan: "The whole people in work", is still an important goal for the union movement on all levels.

LO i norge har tatt sterk avstand fra den nåværende kristen/konservative regjeringens sysselsettings- politikk.

LO (TUC) i Norway has strongly recented the present christian/consevative government`s employment- policy.
Sammenslutningen av fagforeninger i statlig sektor er også engasjert i kampen mot nedskjæringer som kan true velferdsstaten.

The confederation of unions within the state sector is also engaged in the fight against cutbacks that can treathen the welfare state.
Norsk Tjenestemannslag organiserer bl.a. ansatte på statlige arbeids og trygde- kontor.

I siste år har det vært en sterk stigning i ledigheten i norge, så vel som økende problemer for yrkeshemmede som ønsker høyelig arbeid.

The norvegian union of sivil servants organise a.o. employees of the public employment service and the state benefit office.

The last year, there has been a strong increase of unemployment in Norway, as well as increasing problems for disabled people who want suitable work.

Arbeidsledigheten vil i år stige til over 100.000 helt ledige, og omtrent det samme tallet med delvis sysselsatte og yrkeshemmede som ønsker arbeid.

Spesielt i byområdene er det et økende antall langtids- ledige som blir avhengig av støtte fra flere offentlige kontor som følge av kutt i ledighetsstønad.

Dette utviklingen har blitt møtt med demonstrasjoner, også på 1.mai.

The unemployment will this year rise to over 100.000 fully unemployd, and about the same number of partly employd and disabled who wants work.

Peticular in the cityarias there is a growing number of long term unemployd, who will be dependent of support from several public offices due to cuts in unemployment benefits.

This development has been met with demonstrations, also on May the 1st.

Økningen i ledighet og fattigdom har ført til ulike forslag om reorganisering av det offentlige tjenestetilbudet.

Forening 105 i NTL vil samle opplysninger fra naboland om erfaringer fra endringer i offentlig sektor.

The increase in unemployment and powerty has lead to various suggestions about reorganisation of the public service.

Union 105 in NTL will gather information from nabouring countries about experiences from changes in public sektor.

Spesielt vil det være nyttig å se hvordan lokale jobbsenter og sosialtjeneste samarbeider

Erfaringene fra byområder med høy ledighet vil være av spesiell viktighet for delegasjonen som besøker London i juni 2003.

In particular it will be usefull to see how local jobcenters and social services cooperates.

Expierieces from city-arias with high unemployment will be of signifikant importance for the delegation visiting London in june 2003.

LEDER FOR NTL 105 TALER TIL KAMERATER UTENFOR STORTINGET UNDER SISTE STREIK

LEADER OF NTL 105 ADRESSES COMERADES OUTSIDE PARLIAMENT DURING LAST STRIKE.