-FORSLAG OM POLITISK STREIK!


Helseforetakene på vestlandet er underfinansiert. Sykehus og avdelinger har vært foreslått nedlagt. Hundrevis av stillinger skal kuttes i år og i 2005

Sentrale politikere uttrykker bekymring for økning i sykefravær og pensjonering samtidig som det bl.a. foreslåes stillingskutt innenfor tilbud om habilitering, rehablitering og psykiatri.

Det er gjort en 3-delt avtale om inkluderende arbeidsliv, men trygdeetaten selger ofte bare den delen av avtalen som setter mål om redusert sykefravær.

Hvordan oppfatter faglige tillitsvalgte fra ulike organisasjoner forholdene våren 2004:

-Regjeringen har klaget over økende utgifter til sykelønn og pensjon.

-Fagforbundet og FO (felles- organisasjonen) har ikke lenger medlemmer over 62 år på Breistein.

-Er det snakk om "tilbud man ikke kunne avslå" ?

Vi spør hovedtillitsvalgt for FO om hvordan foretaksledelsen i Helse- Bergen praktiserer avtalen om inkluderende arbeidsliv og arbeid for ansatte over 62 år:

Klikk her for svar.

Fagforeningene til ergoterapeuter og psykologer er representert på klinikknivå i Helse-Bergen.

Vi spør om hvor mange yrkes- hemmede eller andre utsatte arbeidstakergrupper foretaket har rekruttert i år ?

Klikk her for svar.

Avdelinger trues med nedlegging.

Klinikker med tilbud for pasienter med kroniske lidelser og innen psykiatri får store stillingskutt.

Ansatte blir syk av å jobbe mer i forsøk på dekke oppgaver til de som slutter.

Er det nødvendig med streik for å markere krav fra arbeidstaker- organisasjonene ?

Hør svaret fra en lokal tillitsvalgt her

-STØTT POLITISKE PUNKTSTREIKER FRA 26.MAI PÅ AVDELINGENE I HELSE-BERGEN SOM RAMMES AV UNDERFINANSIERING OG STILLINGSKUTT.

Under vårens tariffoppgjør har arbeidsgiversiden truet med ytteligere stillingskutt innenfor helsetjenesten dersom det blir lønnstillegg, samt svekkelse av eksisterende sosiale rettigheter.

Den fallerte høyrestatsråden Victor Normann er blitt læremester i omstilling for lokale ledere.

Fikk han et piano som takk for innsatsen ?

Høyrekreftene har alltid motarbeidet arbeiderbevegelsens kamp for arbeid og inntekt, samt et anstendig helsetilbud for alle.

Tror det nye borgerskapet at tiden nå er moden for angrep på offentlig prioriterte tilbud for personer med kroniske lidelser og psykiatri ?

Er det såkalte "produktivitetsavtaler"og feit lederbonus som står på spill dersom ikke kuttes i helseforetakene ?